مدیریت فرآیندهای کسب و کار

معنی و مفهوم مدیریت فرآیند کسب و کار(BPM)، ایجاد نظم در مدیریت عملکردها است که در آن متخصصان با کمک مدلهای مختلف، فرآیندهای کسب و کار را کشف، مدل سازی، تحلیل، اندازه گیری، اصلاح و بهینه سازی کرده و سپس روند انجام کار را خودکارمی کنند. هنگامی که از انواع مدلهای مختلف استفاده می کنید تا فرآیندهای کسب و کار یک شرکت را مدیریت کنید، به آن مدیریت فرآیندها می گویند. نحوه انجام BPM بدین صورت است که ابتدا به کمک یک روش منظم، فرآیندهای کسب و کار را شناسایی کرده، طراحی و اجرا نموده، سپس مستند سازی و اندازه گیری کرده، نظارت و مونیتور نموده و آن را کنترل می کنید تا بدین طریق به نتایج مورد نظر منطبق با اهداف استراتژیک یک سازمان دست یابید.

برای درک بهتر این موضوع یک مثال ساده در زمینه نحوه مدیریت یک فرآیند و انجام و مدلسازی آن بیان می کنیم. فرض کنید یک شرکت تاکسیرانی وجود دارد که می خواهد نحوه کرایه یک ماشین توسط مسافر را مدیریت کند: ابتدا باید نام کاربر و تاریخ درخواست را دریافت کنیم، سپس اطلاعات مشتری را از سیستم بگیریم و در ادامه کار ماشینهای موجود و در دسترس را شناسایی کنیم، ماشینی را انتخاب کنیم، مشخصات ماشین را برای رزرو ثبت کنیم و در انتها تایید مسافر را برای رزرو ماشین بگیریم و مشخصات ماشین رزرو شده را به مسافر ارسال کنیم. در این مثال ساده می توانید نحوه مدیریت کارها و انجام فعالیتهای مختلف را مشاهده کنید.