کنترل ریسک

پاسخهای در نظر گرفته شده برای ریسکها(که البته در برنامه مدیریت پروژه گنجانده شده اند) در طول دوره عمر پروژه اجرا می شوند. کار پروژه باید بطور مستمر مورد پایش و کنترل قرار گیرد تا هرگونه تغییر در مورد وضعیت ریسک ها و نیز پیدایش ریسک های جدید مورد شناسایی قرار گیرند. در این مرحله از مدیریت فرآیند ریسک، با توجه به اطلاعات و داده های گردآوری شده در مراحل پیش، باید اقدامات زیر صورت گیرد:

  • پیگیری ریسک های خاصی که بعنوان ریسک های با مراقبت شدید ثبت شده اند.
  • ارزیابی میزان صحت و موفقیت پاسخ های ارزیابی شده.
  • نظارت بر شرایط کلی پروژه به منظور استفاده از ذخیره های اقتضایی پیش بینی شده
  • نظارت بر سایر ریسک های غیرمهم، به دلیل احتمال تغییر وضعیت آنها از غیر مهم به مهم
  • شناسایی، تحلیل و برنامه ریزی برای ریسک های جدید.
  • بازنگری نحوه اجرای فرآیند کنترل.
  • بررسی این موضوع که آیا فرضیه های پروژه که مبانی برنامه مدیریت ریسک، شناسایی و ارزیابی ریسک ها بر آن استوار است، هنوز اعتبار دارند؟
  • آیا ریسکهایی که پیشتر با رتبه بالا درجه بندی شده بودند، هنوز در همان درجه اهمیت قرار دارند؟
  • آیا سیاست های مناسب و روال های مطلوبی در مدیریت ریسک دنبال می شود؟
  • آیا ذخیره های احتیاطی برای هزینه و زمان، بصورت مناسب و مطمئن، در اختیار پروژه قرار دارد؟

برای نظارت و بررسی موارد ذکر شده فوق، نیاز به دریافت، پردازش و تحلیل اطلاعات مستمر، دقیق و جامع از پروژه و محیط پیرامونی آن است که بدون آنها انجام کنترل ریسک امکان پذیر نخواهد بود. با روند مستمر کنترل و پایش که امری دائمی است، می توان بازنگری هایی در مورد مسائلی مانند انتخاب استراتژی های جایگزین، اجرای برنامه های احتیاطی و اعمال اصلاحات در برنامه مدیریت پروژه انجام داد. در عین حال فرآیند پایش و کنترل ریسک منجر به تولید منابع اطلاعاتی غنی برای ارتقاء سطح دانش و دارایی های اطلاعاتی سازمان می گردد. از گزارشهای حاصل از این فرآیند می توانید در ایجاد و بهبود بانک اطلاعاتی و مستند سازی تجارب کسب شده استفاده کنید.